Press Release

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha ‘i he ‘aho 15 ‘o Sune 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangikē, ‘o fakafou mai ‘i hono tuku atu ‘a e ngaahi nō ki tu’a ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e tupu faka’ekonōmika ‘a e fonua´ pea mo tokoni ki he fakaakeake mei he saikolone fakatalopiki ko Gita (Tropical Cyclone Gita).

Official foreign reserves held by the National Reserve Bank of Tonga (NRBT) declined by $4 million over the month of May 2018 to $441.9 million, equivalent to 7.8 months of imports. Over the past year, the official foreign reserves rose by $49.6 million.

The National Reserve Bank of Tonga’s board of directors at its meeting on the 15th June 2018 approved to maintain its current monetary policy measures. This is to encourage utilisation of the excess liquidity in the banking system, through further lending, particularly to the growth sectors, in order to support economic growth and the recovery from Tropical Cyclone Gita, and strengthen the monetary policy transmission mechanism.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha ‘i he ‘aho 16 ‘o Mē 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´ ‘a ia ‘oku hā atu ‘i lalo´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangikē, ‘o fakafou mai ‘i hono tuku atu ‘a e ngaahi nō ki tu’a ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e tupu faka’ekonōmika ‘a e fonua´ pea mo tokoni ki he fakaakeake mei he saikolone fakatalopiki ko Gita (Tropical Cyclone Gita).

The National Reserve Bank of Tonga’s board of directors at its meeting on the 16th May 2018 approved to maintain its current monetary policy measures outlined below. This is to encourage utilisation of the excess liquidity in the banking system, through further lending, particularly to the growth sectors, in order to support economic growth and the recovery from Tropical Cyclone Gita, and strengthen the monetary policy transmission mechanism.

Official foreign reserves held by the National Reserve Bank of Tonga (NRBT) declined by $1.8 million over the month of April 2018 to $445.9 million, equivalent to 7.9 months of imports. Over the past year, the official foreign reserves rose by $74.2 million.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha he ‘aho 12 'o 'Epeleli 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonua´, pea mo tokoni ki he fakaakeake mei he Saikolone ko Gita.

The National Reserve Bank of Tonga’s board of directors at its meeting on the 11th April 2018 approved to maintain its current monetary policy measures. This is to encourage utilisation of the excess liquidity in the banking system, through further lending, particularly to the growth sectors, in order to support economic growth, and strengthen the monetary policy transmission mechanism.

Official foreign reserves held by the National Reserve Bank of Tonga (NRBT) declined by $0.3 million over the month of March 2018 to $447.7 million, equivalent to 8.1 months of imports. Over the past year, the official foreign reserves rose by $81.7 million.

 

’Oku fanongonongo atu heni fekau’aki mo e lakanga ko e Ka’ate Le’o ‘a ia ‘oku lolotonga ‘ataa ‘i he Pangike Pule ‘a Tonga.

Ko e lakanga ni ko hono tefito’i fatongia koe:

  • Le’o mo malu’i ‘a e kau ngaue ‘a e Pangike Pule, ngaahi potungaue ‘oku nau ngaue’aki ‘a e fale ‘o e Pangike Pule pea mo e kasitoma kotoa pe ‘a e Pangike Pule
  • Le’o mo malu’i ‘a e ngaahi feitu’u tuku’anga me’angaue ‘a e Pangike Pule
  • Talitali kakai lelei mo tokanga’i ‘a e kau ‘a’ahi mai ki he Pangike Pule
  • Tauhi lekooti lelei pea mo fa’u lipooti

‘Oku fiema’u kihe lakanga ni:

  • Ta’u motu’a mei he vaha’a ‘o e ta’u 21 ki he 30
  • Lava ‘i he sivi PSSC
  • Lava o tohi mo fetu’utaki mahino ‘i he lea fakatonga mo e fakapilitania
  • Lava ’o ngaue’aki ‘a e Ms Word moe Excel ‘i he tafa’aki fakakomipiuta
  • Fakamo’oni tohi kuo ke ‘osi a’usia e ngaue fakataukei mei ha Potungaue falala’anga ‘i he ta’u nai ‘e 3 pe toe lahi ange pe na’a ke ngaue ‘i he Potungaue Tau Malu’i Fonua ‘a ‘Ene Afio, Polisi pe ko e Potungaue Tamate Afi
  • Malava lelei ‘o ngaue fakataha

Koe tohi kole ngaue kotoa pe kuopau ke fakafonu mai ia ‘i he foomu kole ngaue ‘a e Pangike Pule fakataha mo ho’o fakamo’oni ako moe tohi fakaongoongo lelei pea mo ho’o polisi lekooti. Kapau ‘oku ke lolotonga fakakaungatamaki ‘i ha potungaue taautaha pe koe taha ‘o e ngaahi potungaue Pule’anga, ‘oku fiema’u ‘a e tohi mei ho’o pulengaue.

’E malava ke ma’u atu e foomu kole ngaue ni mei heni pe ko ha’o a’u tonu mai ki hemau ‘ofisi ‘i he Hala Salote, Fasi moe Afi, Nuku’alofa. Kataki ‘o fakahu mai ho’o tohi ‘aki hao ‘imeili mai ki he This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pe ko ha’o fakatu’asila mai ho’o tohi kole ngaue kihe;

Kovana Pule,
Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga,
Nuku’alofa,
Tonga.

‘E tapuni e faingamalie ni ‘i he taimi 4:00 pm aho Falaite ko e ‘aho 6 ‘o ‘Epeleli 2018.


Ngaahi Faka'eke'eke

Senior Manager - Corporate Services
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Fanongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 20 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e fanongoongo ni.

The National Reserve Bank of Tonga is looking for a Security Officer. If you think you are the right person, please submit your application, no later than Thursday 6th April 2018.

The National Reserve Bank of Tonga’s board of directors at its meeting on the 15th February 2018 approved to maintain its current monetary policy measures outlined below. This is to encourage utilisation of the excess liquidity in the banking system, through further lending, particularly to the growth sectors, in order to support economic growth, and strengthen the monetary policy transmission mechanism.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha he ‘aho 15 Ma'asi 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonua´.

Official foreign reserves held by the National Reserve Bank of Tonga (NRBT) rose by $1.6 million over the month of January 2018 to $424.1 million, equivalent to 7.8 months of imports. Over the past year, the official foreign reserves rose by $43.3 million.

The National Reserve Bank of Tonga’s board of directors at its meeting on the 15th March 2018 approved to maintain its current monetary policy measures. This is to encourage utilisation of the excess liquidity in the banking system, through further lending, particularly to the growth sectors, in order to support economic growth, and strengthen the monetary policy transmission mechanism.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ‘i he’enau fakataha na’e fakahoko ‘i he ‘aho 17 ‘o Sanuali 2017, ke tuku atu ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tonga΄ ‘a e Fakamatala Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga ki ‘Aokosi 2017.

Official foreign reserves held by the National Reserve Bank of Tonga (NRBT) rose by $23.9 million over the month of February 2018 to $448.0 million, equivalent to 8.1 months of imports. The rise was mainly attributed to receipts of $22.6 million, for the Tropical Cyclone Gita Relief fund. Over the past year, the official foreign reserves rose by $70.3 million.

At its meeting on the 17th January 2018, the National Reserve Bank of Tonga’s Board of Directors approved to release its Monetary Policy Statement (MPS) for August 2017. This Statement reviews Tonga’s economic growth and the Reserve Bank’s conduct of monetary policy in the six months to August 2017 and its outlook.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha ‘i he ‘aho 15 ‘o Fepueli 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´ ‘a ia ‘oku hā atu ‘i lalo´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangikē, ‘o fakafou mai ‘i hono tuku atu ‘a e ngaahi nō ki tu’a ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e tupu faka’ekonōmika ‘a e fonua´.

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha he ‘aho 17 Sanuali 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘a e fonua´.

You are here: Home ARCHIVES