Fakafetongi Pa’anga Muli Ta’efakalao

Hufanga ‘i he fakatapu kae ‘oatu ‘a e fanongonongo ko eni kiate kinautolu ‘a e ngaahi falekoloa fakatau fakamovetevete ‘i Tongatapu ni kae pehe mo e ngaahi ‘otu motu ‘oku nau kei hokohoko atu pe hono fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli lolotonga ia ‘oku ‘ikai ke nau ma’u ‘a e laiseni ke fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli mei he Pangike Pule. ‘Oku fakamanatu atu ke mou mea’i, fakatatau ki he Tu’utu’uni 3 ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni (Fakatonutonu) ki he Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli kupu 3, kuo pau ke ma’u ha ngofua pe laiseni mei he Pangike Pule ke malava ke te fakahoko ‘a e pisinisi fakafetongi pa’anga muli. Ko e Pangike Pule ‘a e ma’u mafai ki hono laiseni mo tokanga’i ‘o e ngaahi kautaha fakafetongi pa’anga muli ‘i Tonga´ni.

‘Oku fakamanatu atu heni ki he kakai ‘o e fonua΄ fakatatau ki he Tu’utu’uni 11, “Ko ha taha te ne fakahoko ha hia ‘i he ngaahi tu’utu’uni ni kuo pau ke ne mo’ua ‘o ka halaia – kapau ko ha taha fakafo’ituitui, ki ha mo’ua pa’anga ‘e ‘ikai laka hake ‘i he $20,000 pe ngaue popula ‘o ‘ikai laka hake ‘i he ta’u ‘e 3; kapau ko ha sino fakakautaha, ki ha mo’ua pa’anga ‘e ‘ikai laka hake ‘i he $200,000.” Ko e hia ‘a hono fakahoko ko ia ‘o e fakafetongi pa’anga muli ka ‘oku te’eki ai ma’u ha laiseni mei he Pangike Pule, pea ko ia ai ‘oku fiema’u ke ta’ofi leva ‘a e ngaue ta’efakalao ni ‘i he vave taha΄ pea fakahū mai ha’o tohi kole ki he Pangike Pule ke ma’u atu ha’o laiseni.

‘Oku mau fakalotolahi atu heni ki he kakai ‘o e fonua΄ ke mou kataki ‘o lipooti mai ki he Pangike Pule ha fa’ahinga taha pe kautaha ‘oku ne fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli ta’efakalao ni.


Ngaahi Faka'eke'eke

Tafa'aki Tokanga'i 'o e Ngaahi Kautaha Fakapa'anga (Financial Institutions Department)
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Fasi mo e afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 170 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e ongoongo ni.

Vakai ki ha ngaahi Ongoongo 'o e 2018.
You are here: Home ARCHIVES News 2018 Press Release Fakafetongi Pa’anga Muli Ta’efakalao