Fakangata e Laiseni Fakafetongi Pa'anga Muli 'a e Tonga Ma'ae Tonga Group Ltd

Hufanga ‘i he fakatapu kae ‘oatu ‘a e fanongonongo ko eni. Fakatatau ki he Tu’utu’uni 3 ‘o e Ngaahi Tu’utu’uni (Fakatonutonu) ki he Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2000, ko e mafai ke fakalele ha kautaha fakafetongi pa’anga muli ‘oku fakangatangata ia kia kinautolu kuo fakamafai’i ‘e he Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga. ‘Oku ‘oatu ai ‘a e fanongonongo ni ki he kakai ‘o e fonua ko e ngaahi kautaha ‘oku ha atu ‘i lalo kuo ‘osi fakamafai’i ke nau fefakahu’aki pe fakafetongi pa’anga muli ‘i Tonga ni.

1. Ko kinautolu kuo fakamafai’i ke nau fakafetongi pa’anga ‘i he ngaahi pa’anga muli kotoa pe:
a. Pangike ANZ
e. Pangike MBf
f. Pangike BSP
h. Pangike Langa Fakalakalaka ‘a Tonga
2. Ko kinautolu kuo fakamafai’i ke nau fakafetongi pa’anga ‘i he ngaahi pa’anga muli kotoa pe:
a. Moneygram ngaue’aki ‘e he Pangike BSP pea mo e Pangike MBf
e. Western Union ngaue’aki ‘e he Kautaha FEXCO Tonga Ltd
f. IMEX moe RIA Money Transfer ngaue’aki ‘e he Kautaha Rowena Financial Services Ltd
h. T & T Money Transfer Ltd
i. KlickEx Trading Ltd
k. SAV Money Transfer
l. Jones Travel Ltd
m. Digicel Mobile Money ngaue’aki ‘e he Kautaha Digicel Tonga Ltd
n. Frank Money Transfer
ng. Tonga Post Ltd
o. Manatu ‘Ofa Ltd
p. Fietokoni Financial Services Ltd
s. Island Flexi Transfer

‘Oku toe fanongonongo atu foki ke fakatokanga’i ange ‘e he kakai ‘o e fonua ‘oku ‘ikai ke toe laiseni ‘a e kautaha ‘oku ha atu ‘i lalo pea kuo ‘ikai ke toe ‘i ai ha nau mafai ke fakahoko ha fakafetongi pa’anga muli:

  1. Tonga Ma’ae Tonga Group Ltd

‘Oku kole atu heni ki he kakai ‘o e fonua ke mou lipooti mai ki he Pangike Pule ha fa’ahinga taha pe kautaha ‘oku nau tu’uaki pe fakahoko ‘a e fakafetongi pa’anga muli kae ‘ikai ke fakamafai’i.

Ka ‘i ai ha taha te ne fai ha hia ‘i he ngaahi tu’utu’uni ni kuo pau ke ne mo’ua ‘o ka halaia –

  1. Kapau ko ha taha fakafo’ituitui ki ha mo’ua pa’anga ‘e ‘ikai laka hake ‘i he $20,000 pe ngaue popula ‘o ‘ikai laka hake ‘i he ta’u ‘e 3;
  2. Kapau ko ha sino fakakautaha, ki ha mo’ua pa’anga ‘e ‘ikai laka hake ‘i he $200,000.

Ngaahi Faka'eke'eke

Tafa'aki Tokanga'i 'o e Ngaahi Kautaha Fakapa'anga (Financial Institutions Department)
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Fasi mo e afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 178 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e ongoongo ni.

Vakai ki ha ngaahi Ongoongo 'o e 2018.
You are here: Home ARCHIVES News 2018 Press Release Fakangata e Laiseni Fakafetongi Pa'anga Muli 'a e Tonga Ma'ae Tonga Group Ltd