Tu’utu’uni ki he Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga

Na’e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘a e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ hili ‘enau fakataha ‘i he ‘aho 15 ‘o Ma’asi 2018, ke kei hokohoko atu ai pē ‘a e ngaahi tu’utu’uni ngāue fakapa’anga lolotonga´ ‘a ia ‘oku hā atu ‘i lalo´. ‘Oku fakataumu’a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangikē, ‘o fakafou mai ‘i hono tuku atu ‘a e ngaahi nō ki tu’a ke ne faka’ai’ai mo pātoloaki ‘a e tupu faka’ekonōmika ‘a e fonua´ pea mo tokoni ki he fakaakeake mei he Saikolone ko Kita (Tropical Cyclone Gita).

a.  Ke kei hoko atu pē hono ta’etotongi ha tupu (interest) ‘i he ngaahi ‘akauni pa’anga ngāue ‘a e ngaahi pangike´ (Exchange Settlement Account) ‘oku fakahū ‘i he Pangikē Pule´ (zero interest rate policy);
e. Ke ‘oua ‘e toe ma’ulalo hifo he peseti ‘e 80 ‘a e lahi e ngaahi nō ‘oku tukuatu ‘e he ngaahi pangikē ‘o fakahoa ki he lahi ‘o ‘enau ngaahi fakahū pa’anga´ (loans/deposit ratio);
f. Ke kei tauhi pē ‘a e lahi ‘o e pa’anga ‘a e ngaahi pangikē fakakomēsiale, ‘a ia ‘oku tu’utu’uni fakalao ke tauhi ‘i he Pangikē Pule´ (Statutory Reserve Deposit) ‘i he peseti ‘e 10; pea
h. Ke tu’uma’u pē ‘a e faka’amu ki he hikihiki e totongi ‘o e ngaahi koloa´ (inflation reference rate) ‘i he peseti ‘e 5%.

Na’e fakahā ‘e he Kōvana ‘o e Pangikē Pule´, Sione Ngongo Kioa, na’e holo ‘a e ngaahi ngāue faka’ekonōmika ‘i Sanuali 2018ˊ ‘i hono fakahoa ki Tisema, ‘a ia ko e tu’unga angamaheni pe ia ‘i Sanuali ‘o e ta’u kotoa. Na’e lahi ‘a e ngaahi ngoue foha´ ‘i he māketi fakalotofonua´ kae holo ‘a e lahi ‘o e vesitapolo´ mo e ngaahi fua’i ‘akau´, makatu’unga mei he fetō’aki ‘a e ngaahi to’ukai´. Na‘e hokohoko ai pē ‘a e holo ‘a e lahi ‘o e ngoue ne uta atu ki tu‘apule‘anga´ ‘o makatu‘unga mei he holo ‘a hono uta atu ‘o e niu´ pea mo e ‘osi atu ‘a e to‘u hina΄, ka na’e kei lahi pe ‘a hono hū atu ki tu’apule’anga ‘a e ngoue foha´. Na’e toe holo foki mo e ngaahi ngāue ‘i he sekitoa ‘o e fakatupu koloa´ (secondary sector), tupu mei he holo ‘i he lahi ‘o e nō kuo tuku atu ki he langa fale taautaha´ pea mo e nō kuo tuku atu ki he ngaahi pisinisi ‘oku nau fa’u koloaˊ (manufacturing) neongo na’e toe lahiange ‘a e nō kuo tuku atu ki he ngaahi pisinisi langa´. Na’e tokoni ‘a e tupu ‘i he ngaahi nō kuo tuku atu ki he sekitoa fefakatau’aki´ (trade) pea mo e takimamata´ (tourism) ki he fakalakalaka ‘i he sekitoa ki he ngaahi ngāue (tertiary sector). Neongo na’e holo ‘a e tokolahi ‘o e kakai ne tu‘uta vakapuna mai ki Tonga ni mei tu‘apule‘anga´, kā na’e tupu ‘a e pa‘anga hū mai ia mei he fefolau‘aki´.

‘Oku kei ‘i he tu‘unga lelei ‘aupito ‘a e fai fatongia ‘a e ngaahi pangikē fakakomēsiale´, ‘o makatu‘unga mei he tu‘unga fakafiemālie ‘a ‘enau tupu´ (profitability) pea pehē ki he kei ‘i he tu‘unga mā‘ulalo ai pē ‘a e ngaahi nō ‘oku palopalema´. Na‘e holo ‘a e pa‘anga ngāue (liquidity) ‘a e ngaahi pangikē ‘i Sanuali, makatu’unga mei he holo ‘a e pa’anga ‘oku lolotonga ngāue’aki´ (currency in circulation). Na’e makatu’unga eni mei he toe lahiange ‘a e fakahū pa‘anga ‘a e ngaahi pangikē ki he Pangikē Pule´, hili ia ‘a e māhina femou’ekina ‘o Tisema. Na’e holo ‘a e ngaahi nō ‘i hono fakahoa ki he lahi ‘o e ngaahi fakahū pa‘anga´ (loans/deposit ratio) ‘o makatu’unga eni mei he lahiange ‘a e tupu ‘i he ngaahi fakahū pa‘anga´ ‘i he ngaahi nō kuo tuku atu´. ‘Oku kei ma’ulalo pē ‘eni ‘i he tu’unga kuo tu’utu’uni ‘e he Pangikē Pule´ ke a’usia ‘e he ngaahi pangikē, ‘a ia ko e peseti ‘e 80. ‘Oku hā mahino mei heni ‘a e kei ‘i ai pē ‘a e faingamālie ke toe fakalahi ‘a e ngaahi nō ke tuku atu ‘e he ngaahi pangikē. Na’e holo ‘a e hulu ‘i he ‘avalisi ‘o e totongi tupu ‘i he nō mo e ‘avalisi ‘o e totongi tupu ‘i he fakahū pa’anga´ (weighted average interest rate spread) ‘i Sanuali. Na‘e makatu‘unga eni mei he holo ‘a e ‘avalisi ‘o e totongi tupu ‘i he fakahū pa’anga´ (weighted average deposit rate) ‘i hono fakahoa ki he hiki ‘a e ‘avalisi ‘o e totongi tupu ‘i he nō (weighted average lending rate).

Na‘e tupu ‘a e pa’anga talifaki ‘i muli´ (foreign reserves) ‘o a’u ki he $424.1 miliona ‘i Sanuali 2018, makatu‘unga mei he si’isi’i ange ‘o e totongi pa‘anga ki he hū koloa mai mei muli΄. ‘Oku fe‘unga ‘a e tu‘unga lolotonga ‘o e pa‘anga talifaki´ pea mo e māhina ‘e 7.71 ‘o e koloa mo e ngaahi ngāue hū mai mei muliˊ. ‘Oku kei ma’olunga pē eni ‘i he tu’unga ma’ulalo taha ‘oku fiema’u ‘e he Pangikē Pule´, ‘a ia ko e māhina ‘e 3 ki he 4 ‘o e koloa mo e ngaahi ngāue hū mai mei muli´.

‘Oku te’eki ke tuku mai ‘e he Potungāue Sitētisitika (Statistics Department) ‘a e fika ‘ofisiale ki he hikihiki ‘i he totongi fakalūkufua ‘o e koloa΄, kā ‘oku fakafuofua ‘e he Pangikē Pule ‘e tupu ‘aki e peseti ‘e 5.7 ‘i Sanuali 2018 ‘o fakahoa ki he tupu peseti ‘e 5.5 ‘i Tisema 2017. Ko e hikihiki ko ‘eni´ ‘oku makatu’unga ia mei he fakafuofua ‘e toe lahiange ‘a e tupu ‘i he totongi ‘o e me’akaiˊ, fefononga’akiˊ, kava-malohiˊ (alcohol), ‘uhilaˊ pea mo e kava-Tongaˊ.

Na’e fakafuofua ‘e he Pangikē Pule΄ ‘i he’ene Fakamatala Fokotu‘utu‘u Ngāue Fakapa‘anga ‘o ‘Aokosi 2017 ‘e tupu mālohi ‘a e tu’unga totonu ‘o e tupu faka’ekonōmika, ka ‘e uesia eni ‘e he matangi Saikolone ko Kita. Ko e pa‘anga talifaki ‘i mulí ‘oku fakafuofua ‘e kei ‘i he tu’unga fakafiemālie pē. ‘Oku makatu’unga eni mei he fakafuofua ‘e kei ‘i he tu’unga mā’olunga ai pē ‘a e ngaahi talafi pa’anga mei mulí pea pehē ki he pa’anga tokoni mei he ngaahi hoa ngāue langa fakalakalaká, neongo ‘e ala uesia ‘a e fakafuofua ko ‘eni΄ mei he fakafuofua ‘e toe lahiange mo e totongi ‘o e koloa hū mai mei mulí. ‘Oku toe fakafuofua ‘e kei hokohoko atu ai pē ‘a e hikihiki ‘i he totongi koloaˊ ‘i he kaha’u vave maiˊ pea ‘e lahi hake ‘i he tu’unga fe’unga ko e pēseti ‘e 5 ‘i he fakafuofua ‘a e Pangikē Puleˊ (reference rate) ‘i he toenga ‘o e 2018. Ka neongo iaˊ ‘oku malava ke uesia ‘a e ngaahi fakafuofua ko ’eniˊ mei he feliliuaki ‘o e ‘ea΄, pea mo ha toe ma’olunga ange ‘a e totongi koloa hū mai mei mulí.

Na‘e aofangatuku ‘e he Kovana΄, ‘e kei hokohoko atu ai pē ‘a e tokanga ‘a e Pangikē Puleˊ ki hono siofi mo muimui‘i ofi e ngaahi fakalakalaka faka’ekonōmika fakalotofonuaˊ mo tu‘apule‘angaˊ, mo tu‘u mateuteu ke liliu ‘a e ngaahi fokotu‘utu‘u ngāue fakapa‘angaˊ ‘o ka fiema’u, ke tauhi e ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’angaˊ pea pehē ki he malu mo lelei ‘o e tafa’aki fakapa’angaˊ, pea mo fakapapau’i ‘e ‘ikai ke toe kaunga kovi ‘a e ngaahi fakalakalaka ‘oku hoko´ ki he tupu faka’ekonōmika ‘oku ma’uma’uluta mo tolongaˊ.


1 - Na’e fakahoko ‘a e liliu ki he founga hono fika’i eni´, ke fakakau ‘a hono hū mai ‘a e koloa´ pea mo e ngaahi ngāue mei muli´. Ko e founga ne ngāue’aki ‘i he ngaahi lipooti kimu’a´ ne fakakau pē ‘a hono hū mai ‘a e koloa ‘ata’atā pē


Ngaahi Faka'eke'eke

Va'a 'Ekonomika
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 237 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e ongoongo ni.

Vakai ki ha ngaahi Ongoongo 'o e 2017.
You are here: Home ARCHIVES News 2018 Press Release Tu’utu’uni ki he Fokotu’utu’u Ngāue Fakapa’anga