Fanongonongo Lakanga 'Ataa: Ka'ate Le'o

 

’Oku fanongonongo atu heni fekau’aki mo e lakanga ko e Ka’ate Le’o ‘a ia ‘oku lolotonga ‘ataa ‘i he Pangike Pule ‘a Tonga.

Ko e lakanga ni ko hono tefito’i fatongia koe:

  • Le’o mo malu’i ‘a e kau ngaue ‘a e Pangike Pule, ngaahi potungaue ‘oku nau ngaue’aki ‘a e fale ‘o e Pangike Pule pea mo e kasitoma kotoa pe ‘a e Pangike Pule
  • Le’o mo malu’i ‘a e ngaahi feitu’u tuku’anga me’angaue ‘a e Pangike Pule
  • Talitali kakai lelei mo tokanga’i ‘a e kau ‘a’ahi mai ki he Pangike Pule
  • Tauhi lekooti lelei pea mo fa’u lipooti

‘Oku fiema’u kihe lakanga ni:

  • Ta’u motu’a mei he vaha’a ‘o e ta’u 21 ki he 30
  • Lava ‘i he sivi PSSC
  • Lava o tohi mo fetu’utaki mahino ‘i he lea fakatonga mo e fakapilitania
  • Lava ’o ngaue’aki ‘a e Ms Word moe Excel ‘i he tafa’aki fakakomipiuta
  • Fakamo’oni tohi kuo ke ‘osi a’usia e ngaue fakataukei mei ha Potungaue falala’anga ‘i he ta’u nai ‘e 3 pe toe lahi ange pe na’a ke ngaue ‘i he Potungaue Tau Malu’i Fonua ‘a ‘Ene Afio, Polisi pe ko e Potungaue Tamate Afi
  • Malava lelei ‘o ngaue fakataha

Koe tohi kole ngaue kotoa pe kuopau ke fakafonu mai ia ‘i he foomu kole ngaue ‘a e Pangike Pule fakataha mo ho’o fakamo’oni ako moe tohi fakaongoongo lelei pea mo ho’o polisi lekooti. Kapau ‘oku ke lolotonga fakakaungatamaki ‘i ha potungaue taautaha pe koe taha ‘o e ngaahi potungaue Pule’anga, ‘oku fiema’u ‘a e tohi mei ho’o pulengaue.

’E malava ke ma’u atu e foomu kole ngaue ni mei heni pe ko ha’o a’u tonu mai ki hemau ‘ofisi ‘i he Hala Salote, Fasi moe Afi, Nuku’alofa. Kataki ‘o fakahu mai ho’o tohi ‘aki hao ‘imeili mai ki he This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pe ko ha’o fakatu’asila mai ho’o tohi kole ngaue kihe;

Kovana Pule,
Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga,
Nuku’alofa,
Tonga.

‘E tapuni e faingamalie ni ‘i he taimi 4:00 pm aho Falaite ko e ‘aho 6 ‘o ‘Epeleli 2018.


Ngaahi Faka'eke'eke

Senior Manager - Corporate Services
Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Fanongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 20 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e fanongoongo ni.
You are here: Home ARCHIVES Fanongonongo Lakanga 'Ataa: Ka'ate Le'o