The National Reserve Bank of Tonga’s Board of Directors at its first board meeting for the year, on the 31st of March 2021, approved to maintain its current monetary policy measures. This is to encourage utilization of the excess liquidity in the banking system, through further lending to growth sectors and to support the economy from the impacts of COVID-19.

Also read in Tongan: Tu‘utu‘uni ki he Fokotu‘utu‘u Ngāue Fakapa‘anga

Na‘e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘o e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ í he ‘enau fakataha ‘i he ‘aho 31 ‘o Ma’asi 2021, ke kei hoko atu pē ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ngāue fakapa‘anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu‘a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa‘anga ngāue ‘a e ngaahi pangikee´, ke nō atu ki he ngaahi sekitoa fakatupu´ pea mo tokoni’i e ‘ekonōmika ‘a e fonua´ mei he ngaahi uesia ‘o e COVID-19.

The Reserve Bank would like to acknowledge those who made an effort to register their moneylenders. However, the general public is hereby informed that the deadline for Moneylenders Registration is extended to Friday 5th February 2021.

Also read in Tongan: Laiseni 'o e Kautaha Nō atu 'a e Pa'anga 'i Tonga. 

The National Reserve Bank of Tonga’s Board of Directors at its first board meeting for the year, on the 27th of January 2021, approved to maintain its current monetary policy measures. This is to encourage utilization of the excess liquidity in the banking system, through further lending to growth sectors and to support the economy from the impacts of COVID-19.

Also read in Tongan: Tu‘utu‘uni ki he Fokotu‘utu‘u Ngāue Fakapa‘anga

Na‘e tali ‘e he Poate ‘a e kau Talēkita ‘o e Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga´ í he ‘enau fuofua fakataha ki he taú´ ‘i he ‘aho 27 ‘o Sanuali 2021, ke kei hoko atu pē ‘a e ngaahi tu‘utu‘uni ngāue fakapa‘anga lolotonga´. ‘Oku fakataumu‘a eni ke ngāue’aki ‘a e hulu ‘i he pa‘anga ngāue ‘a e ngaahi pangikee´, ke nō atu ki he ngaahi sekitoa fakatupu´ pea mo tokoni’i e ‘ekonōmika ‘a e fonua´ mei he ngaahi uesia ‘o e COVID-19.

The National Reserve Bank of Tonga would like to inform the general public that this is the FINAL REMINDER to anyone and ALL businesses who are conducting lending services to contact the National Reserve Bank of Tonga immediately for licensing procedures and be registered with the National Reserve Bank of Tonga by Friday 29th January 2021.

Also read in Tongan: Laiseni ‘o e Kautaha Nō atu ‘a e Pa’anga ‘i Tonga

Kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘oku ‘oatu ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ‘a e fakamanatu faka’osi ko eni´ ki he tokotaha pe kautaha kotoa pē ‘oku nau fakahoko ‘a e pisinisi ‘o e nō atu ‘o e pa’anga΄, ke mou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule′ he vave taha΄.

As required by section 4(1) of the Foreign Exchange Control Act 2018, the authority to conduct foreign exchange business in Tonga is restricted only to Authorized Persons licensed by the National Reserve Bank of Tonga.

Also read in Tongan: Ko kinautolu kuo fakamafai’i ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga ke nau Laiseni Fakafehū’aki Pa’anga Muli

Fakatatau ki he vahe 4 kupusi’i (1) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018. Ko e mafai ke fakalele ha kautaha fehū’aki pa’anga ‘oku fakangatangata ia kia kinautolu pē kuo fakamafai’i ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄. ‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo΄ ni ki he kakai ‘o e fonua΄, ko kinautolu pē ‘eni kuo fakamafai’i ke nau fakahoko ‘a e fakafe hū’a’ki pa’anga muli΄ ‘o fakatatau ki he Lao ki hono Pule’i ‘o e Fehū’aki Pa’anga Muli 2018:

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News 2021 Press Release