2017

Foaki 'e he Pangike Pule 'a Tonga 'a e Pa'anga 'e 1.997 Miliona ki he Pule'anga

NRBT PR 10Nov17 PTNa’e foaki ‘e he Sea mo e Poate ‘o e Pangike Pule Fakafonua ‘a Tonga, Mr. Steve Edwards mo e Kovana, Sione Ngongo Kioa ‘a e pa’anga ‘e T$1.997 miliona ki he Minisita Pa’anga moe Palani Fakafonua ‘a Tonga, Hon. Dr. Pohiva Tu’i’onetoa ‘i he ‘aho 9 ‘o Novema 2017 ‘a ia ko e ‘inasi (dividend) ia ‘o e Pule’anga mei he tupu ‘a e Pangike ki he ta’u 2016/2017. Koe ola eni ‘o e ngaue ki he faka’osinga ‘o e ta’u fakapa’anga na’e ngata ‘i he ‘aho 30 Sune 2017 ‘o fakatatau ki he kupu 8 (1) b‘o e Lao (Fakatonutonu) ki he Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga ‘o e 2014. Ko e lahitaha ‘oe tupu ‘o e ta’u ni, na’e ma’u mei hono ‘inivesi ‘a e pa’anga talifaki ‘oe fonua‘i tu’apule’anga.

Ko e ngaahi tefito’i fatongia ‘o e Pangike Pule ko hono pukepuke ke ma’uma’uluta ‘a e tu’unga fakapa’anga fakalotofonua mo faka-tu’apule’anga pea mo hono langa hake ha sisitemi fakapa’anga ‘oku malu mo lelei. Ke fakahoko ‘a e ngaahi taumu’a ko eni, ‘oku poupou ‘a e Pangike ki he langa ‘o e ‘ekonomika ‘a Tonga ‘i hono tuku atu ‘o e pa’anga pepa mo e pa’anga maka, fokotu’utu’u mo fakahoko ‘a e ngaahi ngaue fakapa’anga, pea pehe ki hono tauhi mo pule’i ‘o e ngaahi pa’anga talifaki ‘i tu’apule’anga ‘a e Pule’anga mo e tu’unga ‘o e pa’anga Tonga (exchange rate). ‘Oku kau ki he fatongia ‘o e Pangike ‘a e fakahoko ‘o e ngaue fakapangike ‘i Tonga ni pe ha feitu’u kehe, fale’i ‘o e Minisita ‘o e Potungaue Pa’anga ‘i he ngaahi me’a fakapangike mo fakapa’anga. ‘Oku kau mo hono pule’i mo tokanga’i ‘o e ngaahi kautaha fakapa’anga ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he ngaahi kautaha fakapa’anga ‘o kau ai ngaahi fakapa’anga ‘ikai ko e Pangike. ‘Oku kau ‘I he fatongia ‘a e Pangike Pulea pea mo hono fakahoko ‘a e ngaue Ma’u Mafai Lipooti Pa’anga ‘o fakatatau ki he tu’utu’uni ‘a e Lao ki hono fe’aveaki fakapulipuli ‘o e pa’anga kakaa mo e ngaahi koloa ma’u mei he founga hala. ‘Oku to e fakamafai’i ‘e he Lao ‘a e Pangike Pule ki hono pule’i ‘o e fakafetongi pa’anga.

Hili hono tali ‘e he ‘Eiki Minista ‘a e ‘inasi ‘o e Pule’anga na’a ne fakahoko ai pe ha fakamalo ki he Sea pea mo e Kau Talekita ‘oe Pangike pehe ki he kovana pea moe kau ngaue ‘oe Pangike Pule ‘I he ola lelei ‘oe ngaue ‘I he ta’u 2016/2017.


Ngaahi Faka'eke'eke

Pangike Pule Fakafonua 'o Tonga
Fasi mo e afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitulonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngaahi Ma'u'anga Fakamatala

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 201 KB - Ma'u atu ha'o tatau 'o e ongoongo ni.

Vakai ki ha ngaahi Ongoongo 'o e 2017.
You are here: Home 2017 News 2017 Press Releases Foaki 'e he Pangike Pule 'a Tonga 'a e Pa'anga 'e 1.997 Miliona ki he Pule'anga