2020

Ko kinautolu ‘oku ‘ikai kau he ngaahi Kautaha Nō atu ‘o e Pa’anga

‘Oku tuku atu heni ‘a e tu’utu’uni ‘a e Pangikē Pule΄ fekau’aki mo kinautolu ‘oku ‘ikai lau ‘enau pisinisi΄ ’oku nau fakahoko ‘a e ngaahi pisinisi nō atu ‘o e pa’anga΄ ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Kakai Nō atu ‘o e Pa’anga΄ 2018:

 1. Ko ha kautaha kuo tali pe fakangofua ‘e ha lao kenau nō atu ki tu’a ‘o fakatatau ki he lao ko ia;
 2. Ngaahi Kautaha Pa’anga (Pangikē Fakakomēsiale) ‘oku laiseni ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Ngaahi Kautaha Pa’anga΄;
 3. Ngaahi Kautaha Nō iiki ‘oku laiseni ‘i he malumalu ‘o e Lao ki he Ngaahi Kautaha Nō Iiki΄;
 4. Kautaha Sino’i Pa’anga Mālōlō mei he Ngāue΄;
 5. Kautaha Nō ‘Iunioni
 6. Ngaahi Kulupu Sosaieti Fetokoni’aki΄ (Cooperatives)
 7. Ngaahi Kautaha Kuletiti;
 8. Ko ha kautaha ‘oku –
  1. Nō pa’anga fakapatonu ki he’ene kau ngāue΄ pē, ko e taha ‘o e ngaahi monū’ia fakangaue’anga
  2. Nō pa’anga fakahangatonu ki he:
   1. Ngaahi kautaha
   2. Ngaahi Kautaha hoa ngāue ka ‘oku fakangatangaata pē ‘enau mo’ua΄
   3. Kakai ‘oku nau pule’i mo tokanga’i ha koloa ‘o ha pisinisi
 9. Ngaahi kautaha kehe pē kuo fakakau ‘e he Pangikē Pule΄ ‘o fakafou ‘i ha tohi tu’utu’uni.

Ki hono fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’anga
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili ‘Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resources

Ongoongo 'i he Lea Faka-Pilitania
pdfIcon 111 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 133 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

See more Press Releases in 2020.
You are here: Home 2020 News 2020 Press Release Ko kinautolu ‘oku ‘ikai kau he ngaahi Kautaha Nō atu ‘o e Pa’anga