2021

Ko kinautolu kuo fakamafai’i ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ke nau Laiseni Fakafehū’aki Pa’anga Muli

Hufanga ‘i he fakatapu΄ ka e ‘oatu ‘a e fanongonongo ko ‘eni΄. Fakatatau ki he vahe 4 kupusi’i (1) ‘o e Lao ki hono Pule’i ‘o e Fetongi Pa’anga Muli 2018. Ko e mafai ke fakalele ha kautaha fehū’aki pa’anga ‘oku fakangatangata ia kia kinautolu pē kuo fakamafai’i ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄. ‘Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo΄ ni ki he kakai ‘o e fonua΄, ko kinautolu pē ‘eni kuo fakamafai’i ke nau fakahoko ‘a e fakafe hū’a’ki pa’anga muli΄ ‘o fakatatau ki he Lao ki hono Pule’i ‘o e Fehū’aki Pa’anga Muli 2018:

Laiseni Kalasi A (Talafi Pa’anga mai mei Tu’apule’anga pea mo Talafi mei Tonga΄ni ki Tu’apule’anga)

 1. FEXCO Tonga Limited
 2. Frank Money Transfer
 3. KlickEx Trading Limited
 4. Manatu ‘Ofa Money Transfer
 5. Rowena Financial Services t/a IMEX Money Transfer
 6. T&T Money Transfer Limited
 7. ‘Ave Pa’anga Pau – Tonga Development Bank
 8. Island Flexi Transfer
 9. Toumu’a Money Transfer
 10. Maka Mo’ui Trading Services & Financial Institutions Limited

Laiseni Kalasi B (Talafi pa’anga mai pē mei Tu’apule’anga)

 1. Digicel Tonga Limited t/a Digicel Mobile Money
 2. Tonga Post Limited
 3. Nikua Money Transfer

Laiseni Kalasi C (Fakafetongi Pa’anga muli pē)

 1. Jones Travel Limited

Kautaha Fakafetongi Pa’anga Muli ‘oku nau ‘i he malumalu ‘o e ngaahi Laiseni Fakapangikē

 1. MoneyGram Agent – Bank of the South Pacific
  • Friendly Island Bookshops – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • LunaEva Malapo Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP
  • LunaEva Nuku’alofa Branch – MoneyGram Sub Agent to BSP

‘Oku toe fanongonongo atu foki ke fakatokanga’i ange ‘e he kakai ‘o e fonua΄ kuo kaniseli ‘a e laiseni ‘o e kautaha ‘oku hā atu ‘i lalo΄ pea kuo ‘ikai ke toe fakamafai’i kinautolu ke nau toe fehū’aki pa’anga muli:

 1. S.A.V Money Transfer

‘Oku kole atu heni ki he kakai ‘o e fonua΄ ke mou lipooti mai ki he Pangikē Pule΄ ha fa’ahinga taha pe kautaha ‘oku nau tu’uaki pe fakahoko ‘a e fakafehū’aki pa’anga muli΄ kae ‘ikai ke fakamafai’i. Ko ha taha ‘oku΄ ne fakahoko ‘a e fakafehū’aki pa’anga muli΄ ka ‘oku ‘ikai ha’ane laiseni, ‘oku΄ ne fakahoko ‘a e hia pea kuo pau ke ala mo’ua ‘i ha’ane halaia ki ha mo’ua pa’anga ‘oku ‘ikai lahi hake ‘i he $10,000 pē ki he ngāue popula ki ha vaha’ataimi ‘ikai laka hake ‘i he ta’u ‘e tolu pē fakatou’osi.


Enquiries

Tafa’aki tokanga’i ‘o e ngaahi kautaha fakapa’anga (Financial Institutions Department)
Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resources

Ongoongo 'i he Lea Faka-Pilitania
pdfIcon 144 KB - Download a copy of the full press release.

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 142 KB - Download a copy of the full press release.

Vakai ki he ngaahi Ongoongo 'o e 2021.
You are here: Home 2021 News 2021 Press Release Ko kinautolu kuo fakamafai’i ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ke nau Laiseni Fakafehū’aki Pa’anga Muli