Laiseni ‘o e Kakai Nō atu ‘a e Pa’anga ‘i Tonga

’Oku ‘oatu ‘a e fanongonongo΄ ni ko ha fakamanatu mei΄ he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ki he tokotaha pe kautaha kotoa pē ‘oku nau fakahoko ‘a e pisinisi ‘o e nō atu ‘o e pa’anga΄, ke mou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule′ he vave taha΄. ‘E lava ai kemou ma’u atu e fakaikiiki ki he founga ‘a hono ma’u atu ha laiseni pea ke laiseni ‘a ho’o mou ngaahi kautaha nō′ ‘o ‘ikai toe tōmui ange ‘i he ‘aho Falaite 29 Sanuali 2021. Kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘e fakata’e’aonga’i ‘a e aleapau nō pa’anga kotoa pē ’e fakahoko ‘e ha taha pe kautaha ‘oku te’eki ke fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule΄ ke laiseni he faka’osinga ‘o Sanuali 2021.

Ko ha taha pe kautaha tene kei fakahoko ‘a e pisinisi nō atu ‘o e pa’anga΄ ‘i Tonga ni ‘i he hili ‘a e ‘aho 29 ‘o Sanuali 2021, ka ‘oku ‘ikai ‘i ai ha’ane laiseni Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga΄, ‘oku΄ ne fakahoko ‘e ia ‘a e hia pea kuo pau ke ala mo’ua ‘i ha’ane halaia ki ha mo’ua pa’anga ‘o ‘ikai laka hake ‘i he $10,000 pē ki he ngāue popula ki ha vaha’a taimi ‘oku ‘ikai lahi hake ‘i he ta’u ‘e tolu pe fakatou’osi.


Ki hono fakaikiiki kātaki ‘o fakafetu’utaki ki he:

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’anga
Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili ‘Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resources

Ongoongo 'i he Lea Faka-Pilitania
pdfIcon 72 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 147 KB - Ma'u atu ha tatau 'o e ongoongo.

See more Press Releases in 2020.

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News 2020 Press Release Laiseni ‘o e Kakai Nō atu ‘a e Pa’anga ‘i Tonga