Fatongia ‘o e Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tonga

1. Ko e Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tongá ‘oku ne fakahoko ‘a e fatongia mahu’inga ki hono tauhi ‘a e malu ‘a e ngaue fakapa’anga ‘a Tonga pea mo tu’apule’anga, pea pehē ki he tupu ‘a e tu’unga faka’ekonomika ‘o e fonuaˊ.

2. Ko e taha e tefito’i fatongia ‘o e Pangikē Pule ke pule’i mo tokangaekina ‘a e ngaahi Pangikē pea mo fakapapau’i ‘oku nau faka’ai’ai mo fakahoko ha ngaahi ngāue fakapangikē ‘oku malu mo hao pea ‘ikai mole fakapa’anga.

3. ‘Oku toe fakafatongia ‘aki foki ‘a e Pangikē Pule ‘a hono tokangaekina e ngaahi tu’utu’uni fakapa’anga, ke tokoni ki hono tauhi ke ma’ulalo ‘a e hikihiki ‘a e totongi koloaˊ, tokanga’i ‘o e pa’anga talifaki ‘a e fonuaˊ ‘i muliˊ mo e malohi ‘o e pa’anga Tongaˊ ‘i hono fakafetongi ki he pa’anga muliˊ, tuku ange atu ‘a e pa’angaˊ ki he fonua, fakahoko ‘a e ngaue fakapangikē mo e fakafofonga pa’anga ma’ae Pule’angaˊ, pea mo hono ta’ofi ‘o e fe’ave’aki e pa’anga ma’u mei he ngaahi ngāue ta’efakalao.

4. ‘Oku mau fiefia ke fakahoko atu heni ki he kakai ‘o e fonuaˊ, ‘oku kei ngāue faka’utumauku ai pē ‘a e Pangikē Pule ke malohi mo pau ‘a e ngaahi ngāue fakapangikē, tokangaekina ke ma’ulalo ‘a e hikihiki ‘a e totongi koloaˊ, fakapapau’i ke fe’unga ma’u pee ‘a e pa’anga talifaki ‘a e fonuaˊ ‘i muliˊ pea moe malohi ‘etau Pa’anga, ki he lelei mo e malu ‘a kinauolu ‘oku nau ngāue’aki ‘a e ngaahi pangikeé, pea ke tokoni ki he tu’unga faka‘ekonomika hotau fonuá.

You are here: Home News 2024 Press Releases Fatongia ‘o e Pangikē Pule Fakafonua ‘a Tonga