Laiseni ‘o e Kautaha Nō atu ‘a e Pa’anga ‘i Tonga

Kātaki ‘o fakatokanga’i ange ‘oku ‘oatu ‘e he Pangikē Pule Fakafonua ‘o Tonga΄ ‘a e fakamanatu faka’osi ko eni´ ki he tokotaha pe kautaha kotoa pē ‘oku nau fakahoko ‘a e pisinisi ‘o e nō atu ‘o e pa’anga΄, ke mou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule′ he vave taha΄. ‘E lava ai ke mou ma’u atu e fakaikiiki ki he founga ‘a hono ma’u atu ha laiseni pea ke lesisita ‘a ho’o mou ngaahi kautaha nō′ ‘o ‘ikai toe tōmui ange ‘i he ‘aho Falaite 29 ‘o Sanuali 2021. Fakatatau ki he fanongonongo kuo ‘osi fakahoko atu ‘i Nōvema mo Tīsema 2020 pea mo e Tohi Tu’utu’uni ne tuku atu ‘i he ‘aho 27 ‘o Nōvema 2020 mei΄ he Pangikē Pule΄, kātaki fakatokanga’i ange ‘oku ‘oatu heni ki he tokotaha, kautaha, pisinisi, ngaahi kulupu, ngāue’anga kotoa pē ‘oku nau tuku atu ha nō ‘i ha fa’ahinga founga pē, ke mou fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule΄ ‘o ‘ikai toe tōmui ange he ‘aho kuo fakahā atu ‘i ‘olunga΄. Ko e Pangikē Pule΄ pē ‘oku ‘i ai ‘a e mafai ke ne faka’atā ha taha pe kautaha mei΄ he malumalu ‘o e Lao ki he ngaahi Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga΄.

Ka ‘i ai ha taha pe kautaha ‘e ma’u ‘oku΄ ne kei fakahoko ‘a e pisinisi nō atu ‘o e pa’anga΄ ‘i Tonga΄ ni ‘i he hili ‘a e ‘aho 29 ‘o Sanuali 2021, ka ‘oku te’eki ai ke fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule´ ke ma’u atu ha’ane laiseni Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga΄, ‘oku΄ ne fakahoko ‘e ia ‘a e hia pea ‘e malava ai ke faka’ilo ‘o ala mo’ua ‘i ha’ane halaia ki ha mo’ua pa’anga ‘o ‘ikai laka hake ‘i he $10,000 pē ki he ngāue popula ki ha vaha’a taimi ‘oku ‘ikai lahi hake ‘i he ta’u ‘e tolu pe fakatou’osi ‘o fakatatau ki he Kupu 3(2) ‘o e Lao Ki he ngaahi Kautaha Nō Atu ‘o e Pa’anga΄. Kātaki ‘o toe fakatokanga’i ange, ‘e fakata’e’aonga’i ‘a e aleapau nō pa’anga kotoa pē ’e fakahoko ‘e ha taha pe kautaha ‘oku te’eki ke fetu’utaki mai ki he Pangikē Pule΄ ke laiseni kimu’a he faka’osinga ‘o Sanuali 2021.


Faka'eke'eke

Tafa’aki ki he Ngaahi Kautaha Fakapa’anga
Pangike Pule Fakafonua ‘o Tonga
Fasi mo e Afi
NUKU'ALOFA

Telefoni: (676) 24057
Fax: (676) 24201

Meili 'Elekitolonika: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Resources

Ongoongo 'i he Lea Faka-Pilitania
pdfIcon 74 KB - Download a copy of the full press release.

Ongoongo 'i he Lea Faka-Tonga
pdfIcon 149 KB - Download a copy of the full press release.

Vakai ki he ngaahi Ongoongo 'o e 2021.

Archive

 

Banknotes

Career

tra

You are here: Home News 2021 Press Release Laiseni ‘o e Kautaha Nō atu ‘a e Pa’anga ‘i Tonga